Algemene Voorwaarden Shift Academy

Zoals gedepondeerd bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1 Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

·       Shift Academy: Shift Academy, gevestigd te Soest, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens opdrachtnemer bij overeenkomst;

·    Wederpartij: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Shift Academy een overeenkomst aangaat of aan wie Shift Academy een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Shift Academy en een Wederpartij waarop Shift Academy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het door de Wederpartij zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

3.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Shift Academy, voor de uitvoering waarvan door Shift Academy derden dienen te worden betrokken.

4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen volledig van toepassing. Shift Academy en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.    Indien Shift Academy niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Shift Academy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

9.    Shift Academy behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Wederpartij een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Afgenomen diensten tot aan de beëindigingsdatum dienen te worden vergoed door de Wederpartij.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1.    Alle offertes en aanbiedingen van Shift Academy zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij de offerte een andere termijn voor aanvaarding bevat.

2.    Shift Academy kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.    Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Shift Academy daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Shift Academy anders aangeeft.

5.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Shift Academy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Contractduur, uitvoering overeenkomst en garanties

1.    De overeenkomst tussen Shift Academy en de Wederpartij komt tot stand op het moment van aanvaarding van de offerte, dan wel het aanbod, dan wel door inschrijving voor een programma en/of de aanschaf van een product van Shift Academy.

2.    Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Shift Academy derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Shift Academy dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.    Shift Academy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.    Indien door Shift Academy of door Shift Academy ingeschakelde derden, waaronder de werknemers van Shift Academy, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de door die personen in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.    Shift Academy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Shift Academy neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de overeenkomst.

6.    Er geldt alleen een niet-goed-geld-terug garantie daar waar het expliciet op de verkooppagina van de website van Shift Academy aangegeven staat ten tijde van inschrijving voor een programma door de Wederpartij. Indien het niet expliciet vermeld staat op de verkooppagina, geldt er geen niet-goed-geld-terug garantie. Een eventuele garantie geldt voor de periode die expliciet vermeld staat op de verkooppagina van desbetreffend product of dienst.

7.    Shift Academy biedt diensten en producten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling op basis van eigen expertise en zal steeds met volle inzet en motivatie en naar het beste eer en geweten op dat moment het beste belang van de Wederpartij vertegenwoordigen. Bij Shift Academy zijn geen klinisch psychologen, psychiaters of artsen werkzaam en de producten en diensten van Shift Academy kunnen de professionele hulp van deze professionals dan ook niet vervangen. Bij een investering in een product of dienst van Shift Academy, geeft Shift Academy geen garantie dat de wederpartij het beoogde resultaat zal behalen. Resultaat is mede afhankelijk van de inzet, bereidwilligheid en achtergrond van de Wederpartij. Op Shift Academy berust nimmer een resultaatsverplichting.

 

Artikel 4  Herroepingsrecht

1.    Bij de aankoop van een product of dienst heeft de Wederpartij in geval dit een consument betreft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Wederpartij, dan wel de dag dat de inschrijving voor een dienst door Shift Academy aan de Wederpartij is bevestigd.

2.    Tijdens de bedenktijd zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Wederpartij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – voor zover nog mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Shift Academy retourneren.

 

Artikel 5        Kosten herroeping

1.    Indien de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.    Indien de Wederpartij een bedrag betaald heeft, zal Shift Academy dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending (product) of ontbinding (in geval van een dienst), terugbetalen.

3.    De verantwoordelijkheid voor de ontvangst van de retourzending door Shift Academy berust bij de Wederpartij.

 

Artikel 6 Uitsluiting herroepingsrecht

1.    Shift Academy sluit het herroepingsrecht van de Wederpartij voor wat betreft de aankoop van producten uit voor verzegelde audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

2.    Shift Academy sluit het herroepingsrecht van de Wederpartij voor wat betreft diensten uit indien de levering van de betreffende dienst met uitdrukkelijke instemming van de Wederpartij is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

 

Artikel 7  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.    Shift Academy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–        de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–        na het sluiten van de overeenkomst Shift Academy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–        de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–        door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Shift Academy kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

–        Shift Academy behoudt zich deze bevoegdheid voor zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling in een dergelijk geval, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

2.    Voorts is Shift Academy bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Shift Academy kan worden gevergd.

3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden op basis van nalatigheid van de Wederpartij, dan zijn de vorderingen van Shift Academy op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Shift Academy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.    Indien Shift Academy tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.    Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Shift Academy gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.    Shift Academy kan de overeenkomst met de Wederpartij verbreken en deelname aan een programma limiteren, uitstellen of beëindigen zonder terugbetaling of kwijtschelding van nog te incasseren maandelijkse betalingen, indien door de houding van de Wederpartij het groepsproces wordt verstoord of vanwege diens houding samenwerking niet mogelijk is, de Wederpartij zich niet aan de richtlijnen van het programma houdt of door de houding van de Wederpartij de deelname van andere deelnemers aan het programma wordt verstoord en/of tot onveilige situaties leidt, zulks na daarvoor in gebreke te zijn gesteld door Shift Academy en de Wederpartij ook binnen een termijn van 7 dagen geen verandering vertoont in gedrag en houding.

7.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Shift Academy om andere redenen dan bij punt 6 genoemd, zal Shift Academy de door de Wederpartij reeds betaalde bedragen naar rato van de totale investering in het programma, terugbetalen.

8.    Indien de Wederpartij een jaarprogramma afneemt bij Shift Academy, verbindt de Wederpartij zich voor het volledige jaar aan dat programma. Indien de Wederpartij toch besluit tijdens het jaar het programma niet te volmaken is de Wederpartij alsnog gehouden aan het voldoen van de investering van het gehele jaarprogramma voor zover dat op dat moment nog niet is voldaan. Deze verplichting geldt ongeacht of de Wederpartij daadwerkelijk meedoet of voltooit en is ongeacht of de Wederpartij betaalt in één keer of in termijnen. Er wordt geen teruggave gedaan van reeds betaalde bedragen.

9.    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Shift Academy vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Shift Academy op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8  Overmacht

1.    Shift Academy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Shift Academy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Shift Academy niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Shift Academy of van derden daaronder begrepen. Shift Academy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Shift Academy zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.    Shift Academy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.    Voor zover Shift Academy ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft Shift Academy recht op vergoeding naar rato van het totale bedrag van de overeenkomst. Indien de Wederpartij op dat moment reeds meer heeft voldaan dan uiteindelijk op basis van het slechts gedeeltelijk geleverde is verschuldigd, is Shift Academy verplicht het door de Wederpartij teveel betaalde bedrag terug te storten.

 

Artikel 9  Betaling en incassokosten

1.    Betaling dient te geschieden direct bij aanschaf, inschrijving of bestelling via de website van Shift Academy. Indien er sprake is van een andere wijze van bestellen of inschrijven, dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Shift Academy aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Shift Academy aangegeven. Alleen wanneer dit voor aanvang van de overeenkomst is afgesproken, kan er sprake zijn van periodiek factureren. Hierbij zal dan ook steeds specifiek worden afgesproken of sprake is van overmaking of automatische incasso van de periodieke betalingen. 

2.    Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Deelname van de Wederpartij aan betreffende programma zal alsdan per direct stoppen. De Wederpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.    Shift Academy heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.    Het stopzetten van deelname door de Wederpartij aan het programma waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, ontheft Wederpartij niet van het voldoen van de totaal verschuldigde som voor het volledige programma.

5.    De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Shift Academy verschuldigde.

6.    Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7.    Indien de Wederpartij in gebreke en in verzuim verkeert ter zake de (tijdige) nakoming van zijn of haar verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij, met inachtneming van de bij de wet gestelde regels. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.

8.    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn alle vorderingen van Shift Academy en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Shift Academy onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom

1.    Alle door Shift Academy in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en digitale bestanden blijven eigendom van Shift Academy totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Shift Academy gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.    Door Shift Academy geleverde digitale bestanden en fysieke materialen vallen onder het gebruikelijke auteursrecht. Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van Shift Academy, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Shift Academy toegestaan. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

3.    Shift Academy heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

4.    De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Shift Academy veilig te stellen.

 

Artikel 11 Geheimhouding

1.    Vertrouwelijke informatie, of informatie die vertrouwelijk zou kunnen zijn, gedeeld door deelnemers aan een programma, Shift Academy of vertegenwoordiger van Shift Academy, mag niet door de Wederpartij worden aangewend voor een ander doel dan waarvoor deze informatie verkregen is. Ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie geldt een geheimhoudingsplicht.

2.    Shift Academy gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie die de Wederpartij verstrekt tijdens een direct, individueel en besloten contact. Informatie die door de Wederpartij en door andere deelnemers beschikbaar wordt gesteld tijdens groepssessies en andere bijeenkomsten die worden opgenomen, kan worden verspreid onder alle deelnemers van een programma en kan worden toegevoegd aan producten die verkocht worden door Shift Academy, zodat nieuwe deelnemers kunnen leren van de beschikbaar gestelde informatie. Wanneer een offline of online bijeenkomst wordt opgenomen, zal dit altijd specifiek vermeld worden aan deelnemers voor aanvang van de opname. Shift Academy verzoekt al haar deelnemers om vertrouwelijkheid in acht te nemen en de rechten en privacy van andere deelnemers niet te schenden. Shift Academy is echter niet aansprakelijk wanneer de Wederpartij of andere deelnemers dit verzoek van Shift Academy niet respecteren.

3.    De Wederpartij deelt vertrouwelijke informatie zoals beschreven in dit artikel niet met andere mensen en gebruikt het niet anders dan in een discussie met andere deelnemers aan het programma tijdens programma-sessies.

 

Artikel 12 Boetebeding

Bij schending van artikel 10 en/of artikel 11 verbeurt de Wederpartij aan Shift Academy een terstond en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding en € 500,00 per dag dat een overtreding voortduurt, met een maximum van € 20.000,-, onverminderd het recht van Shift Academy op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.    Indien Shift Academy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Shift Academy of zijn leidinggevende ondergeschikten.

2.    Shift Academy kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de beoogde resultaten niet worden behaald. Het behalen van resultaten is afhankelijk van de achtergrond, toewijding, verlangen, inzet en motivatie van de Wederpartij. Shift Academy neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

3.    Shift Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Shift Academy is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.    Shift Academy is niet aansprakelijk voor schade geleden wanneer Shift Academy verwijst naar een derde partij of internetsite waar Shift Academy goede ervaringen mee heeft. Het is de plicht van de Wederpartij om te verifiëren of de dienstverlening, producten of te downloaden informatie en producten van dergelijke partijen veilig is.

5.    Shift Academy kan nimmer verantwoordelijk zijn voor schade die voortvloeit uit adviezen die door Shift Academy aan de Wederpartij zijn verstrekt. De Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem uitgevoerde activiteiten, keuzes en werkwijzen.

6.    Indien Shift Academy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van Shift Academy. Indien de verzekeraar van Shift Academy niet over gaat tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Shift Academy beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.    Shift Academy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Shift Academy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Shift Academy toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Shift Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en emotionele schade. Shift Academy kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.

8.    De Wederpartij vrijwaart Shift Academy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Shift Academy toerekenbaar is. Indien Shift Academy uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Shift Academy zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Shift Academy partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.    De rechter in de vestigingsplaats van Shift Academy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Shift Academy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Share This